Δήμος » Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας σύμφωνα με:

  1. Τα άρθρα 62, 63, 76, 86, 266, 267 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/07-06-2010).
  2. Το άρθρο 18 παρ. 19 εδάφ. (κα’) του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’/138/09-08-2011).
  3. Το άρθρο 12 παρ. 6 εδάφ. (ε’) του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’/215/30-09-2011).
  4. Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Α.Π. 5694/03-02-2011 (Φ.Ε.Κ. Β’/382/11-03-2011) η οποία τροποποιεί την με Α.Π. 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση σχετική με το: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» (Φ.Ε.Κ. Β΄/534/13-04-2007).
  5. Το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’/213/29-09-2011) «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (Φ.Ε.Κ.- 221/Α’) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».

έχει προχωρήσει στην εκπόνηση του τριετούς (3) Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από τον Νόμο.

Ειδικότερα:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας παρουσιάζεται σε τρεις φάσεις:

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 1,86MB Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νάουσας 2012-2014 - Φάση Α (pdf - 1,86MB)
pdf - 3,21MB Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νάουσας 2012-2014 - Φάση Β (pdf - 3,21MB)
pdf - 1,27MB Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νάουσας 2012-2014 - Φάση Γ (pdf - 1,27MB)