Δήμος

Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ιδρύθηκε την 17/10/1912, ημερομηνία απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους.

Η Νάουσα είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος με τον Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138, Τεύχος Β’, 16-06-2011) ως «Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» για την θυσία και το Ολοκαύτωμά της στον αγώνα κατά των Τούρκων το έτος 1822.

Με τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Τεύχος Α’ 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας αποτελείται από τον πρώην Δήμο Νάουσας (και τα πρώην Δημοτικά Διαμερίσματα Αρκοχωρίου, Γιαννακοχωρίου, Ροδοχωρίου και Στενημάχου) και  τους πρώην Δήμους Ανθεμίων (Κοπανός, Επισκοπή, Λευκάδια, Μαρίνα, Μονόσπιτα, Χαρίεσσα) και Ειρηνούπολης (Αγγελοχώρι, Ζερβοχώρι, Πολυπλατάνος) οι οποίοι συνενώθηκαν με τον Δήμο Νάουσας. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη της Νάουσας, το δεύτερο σε πληθυσμό από τα τρία αστικά κέντρα του Νομού Ημαθίας και ένα από τα οκτώ αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλην της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης).

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού Ημαθίας, έχει πληθυσμό 34.210 κατοίκους (Νόμιμος Πληθυσμός- απογραφή Ε.Σ.Υ.Ε. 2001, Φ.Ε.Κ. 2230/Β'/31-07-2012) και απέχει 18 km από τη Βέροια, 90 km από τη Θεσσαλονίκη και 510 km από την Αθήνα. Υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στις φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο 1074/29-12/95 Φ.Ε.Κ. Β΄ τεύχος, στις ορεινές-μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ, ενώ ανήκει στο ελληνικό δίκτυο πόλεων με ποτάμια και στο εθνικό δίκτυο υγιών πόλεων που έχει σκοπό την εφαρμογή των αρχών «Υγεία για όλους στον 21ο αιώνα» και υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση ΧΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραδοσιακοί δρόμοι επικοινωνίας αποτελούν το οδικό επαρχιακό δίκτυο Βέροιας-Έδεσσας που συνδέει την πόλη με τη Θεσσαλονίκη, την Έδεσσα και τη Δυτική Μακεδονία και η σιδηροδρομική γραμμή Έδεσσας-Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκης - Αθήνας (γραμμή Intercity).

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας διαθέτει, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού του ανάγλυφου και των πλούσιων πηγαίων νερών της περιοχής, τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλους που έχουν αξιοποιηθεί με τη δημιουργία δύο τουριστικών πόλων έλξης, του Άλσους του Αγίου Νικολάου και του χιονοδρομικού κέντρου των 3-5 Πηγαδιών.

Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει ένα αξιόλογο αρχαιολογικό πλούτο (Σχολή Αριστοτέλη, Μακεδονικοί τάφοι, αρχαίο θέατρο, αρχαία Μίεζα κλπ) που σε συνδυασμό με τις αρχαιολογικές περιοχές της Βεργίνας, της Πέλλας και του Δίου, αποτελούν ένα πλούσιο αρχαιολογικό δίκτυο.

Τέλος η πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης τόσο σε αστικά όσο και σε βιομηχανικά κτίρια αναδεικνύουν μια πόλη με πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν.

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας διαθέτει οργανωμένες υπηρεσίες, με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, οι οποίες στεγάζονται σε κτίρια επί της οδού Δημαρχίας. Η σύνθεση των υπηρεσιών επικεντρώνεται στην ύπαρξη πέντε διευθύνσεων, τριών Αυτοτελών Τμημάτων και δύο αποκεντρωμένων δομών:

 

Ελέγχει δύο (2) Δημοτικές επιχειρήσεις, τις εξής:

Επίσης διαθέτει ένα (1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: