Νάουσα » Οικονομία

Οι τομείς οικονομίας της Νάουσας





Τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής δυναμικότητας στην περιοχή αναλύονται και στους τρεις τομείς παραγωγής. Έτσι οι κύριες πηγές εισοδήματος προέρχονται από:

  1. τον Πρωτογενή τομέα και ειδικότερα την γεωργική εκμετάλλευση,
  2. τον Δευτερογενή τομέα και ειδικότερα την τυποποίηση - εμπορία - διαχείριση των νωπών προϊόντων, την οινοπαραγωγή και την φθίνουσα κλωστοϋφαντουργία και τέλος,
  3. τον Τριτογενή τομέα με έμφαση στο εμπόριο, στον εναλλακτικό τουρισμό και γενικότερα στην παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα.