English version Αρχική σελίδα Περιεχόμενα του δικτυακού τόπου (site map) Επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας


Με μια ματιά
Δρομολόγια
Φαρμακεία
Πρατήρια καυσίμων
Τράπεζες
Ξενοδοχεία

ΧΑΡΤΕΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) του Δήμου Νάουσας
Χάρτης της πόλης
Χάρτης της περιοχής
Δημοτικά έργα που υλοποιεί ή ολοκλήρωσε ο Δήμος Νάουσας
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάουσας
Δρομολόγια Αστικών λεωφορείων, ΚΤΕΛ, ΟΣΕ από και προς τη Νάουσα
Επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας
Οδηγίες πρόσβασης στη Νάουσα - Χιλιομετρικές αποστάσεις
Χάρτης του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια
Πρατήρια υγρών καυσίμων στη Νάουσα
Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Διαμονή - Κατάλογος καταλυμάτων της Νάουσας
Αξιοθέατα που σας προτείνουμε να επισκευθείτε
Ο Δήμος της Νάουσας
Εκτύπωση σελίδας Προσθήκη στα αγαπημένα / σελιδοδίκτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

Νάουσα 29-12-2017 Αρ. πρωί.: 30591

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ προβαίνει στη διενέργεια διαγωνισμού, με την ανοικτή διαδικασία, για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών με αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, και υλοποίηση της αναβάθμισης, επέκτα­σης και ανακαίνισης των τουριστικών και αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Ορεινού Θέρετρου 3-5 Πηγάδια, καθώς και την εκμετάλλευση, συντήρηση και τεχνική διαχείρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4413/2016.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης έχει ορισθεί σε τριάντα (30) έτη από την υπογραφή της. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (36.000.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα έσοδα της παραχώρησης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, έως την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. Οι διαγωνι­ζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00).

Ως προς τη Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά τις τελευταίες τρεις (3) φορολογικές χρήσεις, εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€ 600.000,00) και να λάβουν από Τραπεζικό Ίδρυμα συστατική επιστολή πλήρους κάλυψης του κατώτατου ορίου του Δεσμευτικού Προϋπολογισμού Κόστους Επενδύσεων, των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000,00).

Ως προς την Επαγγελματική και Τεχνική ικανότητα οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, κατά την τελευταία πενταετία, να έχουν ολοκληρώσει είτε να εκτελούν, σύμβαση ή ανανεούμενες συμβάσεις, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών, σωρευτικά, με τα ακόλουθα αντικείμενα: διαχείριση και λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων και λειτουργία και συντή­ρηση χιονοδρομικού κέντρου.

Έως και δέκα (10) ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία θα λειτουργήσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής Γραφείο Δεδο­μένων (data room), από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες για το αντικείμενο της παραχώρησης. Κατά την ίδια περίοδο, επίσης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφτούν το Ορεινό Θέρετρο, συνοδευ­όμενοι από εκπρόσωπο του Δήμου.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης έχει ορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο­ρά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφο­ρών των υποψηφίων καθώς και των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης (masterplan) και επενδυτικών σχεδίων εκμετάλλευσης (businessplan). Ο προϋπολογισμός των συμπεριλαμβανόμενων στο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης παρεμβάσεων επί του Ορεινού Θέρετρου θα πρέπει να υπερβαίνει, υποχρεωτικά, τα δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00€) και το ύψος του αποτελεί ένα εκ των κριτηρίων αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει στον Δήμο Η.Π. Νάουσας εφάπαξ ετήσιο αντάλλαγμα, το οποίο θα ανέρχεται, κατ' ελάχιστο σε ποσό σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€). Το ύψος του εφάπαξ ετήσιου ανταλλάγματος αποτελεί αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, το οποίο θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει, επίσης, εφάπαξ ετήσια εισφορά, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του. Θα προβεί, τέλος, στην εκτέλεση συγκε­κριμένων έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη.

Το κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.naoussa.gr. Πληροφορίες στην έδρα της αναθέτουσας, Δημαρχίας 30, Νάουσα, τηλεφωνικά στο 23323 50330 (κ. Καλαϊτζή) και μέσω email: procurement@naoussa.gr

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Νικόλαος Κουτσογιάννης

Συσχετιζόμενα αρχεία

pdf - 1,92MB 3-5 πηγαδια-περ. διακηρυξης.pdf (pdf - 1,92MB)
xml - 147,89 kb espd-request_09_01_2017.xml (xml - 147,89 kb)
pdf - 10,02MB 18PROC002532533.pdf (pdf - 10,02MB)


ΝΑΟΥΣΑ

Ο τόπος
Παλαιότερη ιστορία
Επανίδρυση
Η Νάουσα σήμερα
Οικονομία
Παιδεία
Πληροφορίες

ΔΗΜΟΣ

Δήμαρχος
Συμβούλια
Οργάνωση
Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
Δραστηριότητες - έργα
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Πόθεν έσχες
Κανονισμοί

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πόλη
Αξιοθέατα
Διαδρομές
Εκδηλώσεις
Μουσεία
Πληροφορίες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Πηγές
Δήλωση απορρήτου
ΧΡΗΣΤΕΣ
Υπάρχουν 50 επισκέπτες αυτή τη στιγμή στο site
Ναουσα Newsletter
Διαύγεια
Προσκλήσεις και προκηρύξεις έργων του Δήμου Νάουσας
ΕΣΠΑ 2014-2020
VisitNaoussa.gr
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
Πιστοποιήσεις - διακρίσεις - βραβεία του Δήμου Νάουσας
Δημόσια Διαβούλευση
Kέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νάουσας
Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους
Παραχώρηση Αιθουσών
online ο Προϋπολογισμός του Δήμου Νάουσας
Γραφήματα Δήμων
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΙΡΟΣ