Δήμος » Οργάνωση » Δημοτικές επιχειρήσεις » Ε.Τ.Α.

Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου  Νάουσας στο εξής ΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΕ ΟΤΑ  και με διακριτικό τίτλο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΒΕΡΜΙΟΝ»  ΑΕ ΟΤΑ ιδρύθηκε το 1985 ως Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση  (ΔΕΤ ΝΑΟΥΣΑΣ) και η σύστασή της δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 242 ΦΕΚ, 2 Μαΐου 1985. Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε για 100 χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στο ΦΕΚ.

Στις 25/10/2010 και με την υπ’ αρ. 2493  Συμβολαιογραφική πράξη η ΔΕΤ ΝΑΟΥΣΑΣ μετατράπηκε από Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 2190/1920 με εισφορά ακινήτου.

Στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 13092/ ΤΑΕΕΠΕ/16-11-2010 δημοσιεύθηκε η Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της σύστασης της ΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΕ ΟΤΑ καθώς επίσης και η με αρ. 3577/10.11.2010 απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 1.879.750 € .

Β) Η εταιρία έχει 37.595 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 50 € η κάθε μία.

Γ)  Η Εταιρία διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 4ετή θητεία.

Δ) Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νάουσας και η διάρκειά της 70 χρόνια.

Ε) Σκοπός της Εταιρείας είναι: α. Η εκμετάλλευση ξενοδοχειακών μονάδων, εστιατορίου και αναψυκτηρίων στο άλσος του Αγίου Νικολάου και στην ευρύτερη περιοχή, β) Η εκμετάλλευση του εστιατορίου – καφετέριας, αναψυκτηρίου του κτιριακού συγκροτήματος «Κιόσκι». Αναλυτικά οι σκοποί της εταιρίας αναγράφονται στο άρθρο 2 του καταστατικού της.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΕ ΟΤΑ  και με διακριτικό τίτλο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΒΕΡΜΙΟΝ»  ΑΕ ΟΤΑ  διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα «ΒΕΡΜΙΟΝ» που ανήκει στην εταιρία  και βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, λειτουργεί όλο το χρόνο και είναι 3 αστέρων. Διαθέτει 70 δωμάτια, 150 κλίνες. Επίσης εκμεταλλεύεται εστιατόριο δυναμικότητας 200 καθισμάτων και καφετέρια - μπαρ 100 καθισμάτων καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στο διάστημα του καλοκαιριού το υπαίθριο εστιατόριο διαθέτει 400 καθίσματα και η καφετέρια 200. Στο δημοτικό πάρκο της πόλης εντός της πόλης της Νάουσας, βρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα «ΚΙΟΣΚΙ», το οποίο και εκμεταλλεύεται η εταιρία  ως εστιατόριο - καφετέρια. Κατά το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου η επιχείρηση εκμεταλλεύεται το ορεινό κάμπιγκ της Γραμμένης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η εταιρία σήμερα απασχολεί 40 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και 10 άτομα ως εποχιακό προσωπικό (καλοκαίρι, Χριστούγεννα). Το προσωπικό της έχει υψηλό βαθμό εμπειρίας και εξειδίκευσης (από 5 έως 26 έτη) και ακόμη υψηλότερο βαθμό κατάρτισης καθώς όλοι τους είναι απόφοιτοι είτε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. είτε μετεκπαιδευμένοι στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων και αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τόσο το «ΒΕΡΜΙΟΝ» όσο και το «ΚΙΟΣΚΙ» βρίσκονται στις πλεονεκτικότερες τοποθεσίες της Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής και προσφέρουν υπηρεσίες ποιοτικά αναβαθμισμένες. Η επιχείρηση είναι όλα τα χρόνια της λειτουργίας της σταθερά προσανατολισμένη προς την συνεχή ποιοτική άνοδο του επιπέδου παροχής υπηρεσιών της, και για αυτό άλλωστε έχει πιστοποιηθεί κατά το σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2000 και HACCP

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι τα ανώτατα διοικητικά όργανα της Εταιρίας, διαμορφώνουν  κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξή της και εποπτεύουν και ελέγχουν  τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Γενικά ασκούν κάθε εξουσία που αφορά την επιδίωξη των σκοπών της, με εξαίρεση τα θέματα που από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαρνέτας Ιωάννης.